Wprowadzenie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Wydawnictwo WAM („WAM”), danych osobowych Użytkowników odwiedzających strony www w domenie jezuici.pl.
 2. Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane.
 3. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.
 4. Administratorem danych osobowych jest:
  Wydawnictwo WAM  z siedzibą w Krakowie (31-501), ul. Kopernika 26 działająca na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. nr 29) posiadającym numer NIP: 676-007-77-96, REGON: 040020141-00047
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych WAM:
  E-mail: [email protected]

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

 1. Polityka Prywatności stron w domenie bazylikaserca.pl odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi),
  • 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili, biuletynów lub donacji;
 4. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na witrynie internetowej;
 5. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej witryny internetowej;
 6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem witryny internetowej;
 7. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem stron w domenie bazylikaserca.pl będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania witryną internetową;
 2. personalizowania witryną internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w witrynie internetowej;
 4. świadczenia donacji za pośrednictwem witryny internetowej;
 5. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 6. wysyłania naszego newsletteru e-mail, jeśli o to poprosiłeś;
 7. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią;
 8. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach z tym, że osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji;
 9. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z witryną internetową;
 10. zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej i zapobieganie oszustwom;
 11. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z witryny internetowej, w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości.

Korzystanie z danych osób wspierających nas darowiznami

 1. Finansowe wspieranie stron w domenie bazylikaserca.pl jest możliwe poprzez przekazanie darowizny poprzez systemy PayU obsługujący płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.
 2. W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).
 3. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemów PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system witryny jezuici.pl. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeżeli w systemie PayU podany jest także Twój adres zamieszkania, przetwarzamy go w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statystycznych.
 4. Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w witrynie bazylikaserca.pl odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newsletteru lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. WAM realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  2. Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od WAM potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez WAM i w jaki sposób.
  3. Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
  5. Prawo do usunięcia danych osobowych przez WAM („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
  7. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
  8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: [email protected], lub pisemnie na adres Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków z dopiskiem „IOD”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.
 4. Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. WAM podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
 2. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
  1. poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
  2. integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
  3. dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik WAM mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Przechowywanie danych

 1. WAM przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
 2. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

Udostępnianie danych innym podmiotom

 1. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.
 2. Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, płatności on-line.
 3. W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron w domenie bazylikaserca.pl WAM gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. WAM wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto WAM korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez witrynę internetową. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Pliki Cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez witrynę internetową i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.
 2. Witryna wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .
 3. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies znajdziesz na stronie Informacja-o-cookies

Zmiany w Polityce

 1. Wydawnictwo WAM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Wydawnictwo WAM będzie informował stosownym komunikatem na swoich witrynach internetowych.

 

Kraków, 27 kwietnia 2020 r.